Interventni ukrepi za omilitev posledic epidemije za podjetnike, delodajalce, zaposlene in druge skupine

Avtor članka: Petra Kušar

Najnovejši zakonski predlog interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije covid-19 je vreden 3 milijarde evrov. Predvideni ukrepi naj bi veljali v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020. Po potrebi se bo obdobje podaljšalo do 30. junija. V tem primeru se bo sorazmerno povečal tudi fond, ki bo namenjen tovrstnim ukrepom.

Ukrepi, ki jih vlada predvideva za omilitev posledic pandemije na gospodarstvo (Vir: Pixabay)

Podjetniki

Oprostitev prispevkov: Samozaposlene se za meseca april in maj 2020 v celoti oprosti plačevanja prispevkov, če zaradi trenutne situacije dejavnosti ne morejo opravljati oziroma le-to opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Sem spada tudi oprostitev akontacije dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb.

Rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se z 31. 3. 2020 prestavi na 1. 6. 2020.

Tromesečni temeljni dohodek: Samozaposlenim in enoosebnim gospodarskim družbam bo država omogočila izredno finančno pomoč v obliki trimesečnega temeljnega dohodka:

  • Za marec 350 €, če bodo dokazali upad dohodkov v primerjavi s februarjem za vsaj 25 %;
  • Za april in maj 700 €, če bodo dokazali, da je bil upad dohodkov glede na februar vsaj 50 %.

Upravičenost do navedenega temeljnega dohodka bodo vlagatelji dokazali z izjavo, ki jo bodo prek e-davkov predložili Finančni upravi RS. Upravičenec, ki bo izjavo vložil do 18. aprila za marec, bo FURS sredstva izplačal do 25. aprila; za vložitev izjave od 19. do 30. aprila za marec in / ali april pa bo nakazilo prejel do 10. maja. Pri vložitvi zahteve v obdobju od 1. do 31. maja bo izplačilo nakazano 10. junija.

Če se bo izkazalo, da izjava upravičenca o zmanjšanju dohodkov ni resnična, bo moral prejemnik vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi!

Odplačilo kreditnih obveznosti: Država bo jamčila za odplačilo kreditnih obveznosti samostojnih podjetnikov, če ti opravljajo dejavnost, ki je bila zaradi epidemije začasno prepovedana. Zagotovljeno bo kritje v višini 50 % zneska dvanajstih odloženih obrokov po zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki je bil uveljavljen 29. 3. 2020.

Najhuje prizadete panoge: Za panoge, ki so v nastali situaciji najhuje prizadete (turizem z dobaviteljsko verigo, številne storitvene panoge, logistika, nekatere proizvodne panoge, tehnična trgovina, projektiranje in gradbeništvo), se v prihodnje predvidevajo dodatni ukrepi pomoči.

Predvideno je tudi skrajšanje plačilnih rokov za plačila iz javnih sredstev na osem dni.

Delodajalci in zaposleni

Oprostitev prispevkov za zaposlene: Delodajalci bodo oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju za tiste zaposlene, ki delajo. Pri tem pa bodo morali vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov, ki bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Bolniška odsotnost: Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije bo od prvega dne dalje namesto delodajalcev prevzela zdravstvena zavarovalnica.  

Čakanje na delo: Država bo v celoti pokrila nadomestilo za delavce, ki zaradi trenutne situacije čakajo na delo in to v višini 80 % plače, ki jo zaposleni sicer prejema. Pri tem se bo gledalo na povprečje zadnjih treh mesecev. V kolikor je zaposleni prejemal minimalno plačo, bo tudi nadomestilo za čakanje v višini minimalne plače.

Varstvo otrok: Delavci, ki zaradi varstva otrok ali drugih podobnih razlogov ne delajo, dobijo enake pravice kot delavci na čakanju. do odsotnosti z dela zaradi varstva otrok je opravičen eden od staršev.

Nadpovprečna izpostavljenost tveganju: Do izplačila 200 € bodo upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, katerih osnovna bruto plača je nižja od 2821,74 € in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije.

Ukrepi, ki so predvideni za druge ciljne skupine

Redni študenti bodo upravičeni do enkratnega kriznega dodatka v višini 150 €. Ta bo izplačan do 30. aprila.

Ugodnosti bodo pripadale tudi večjim družinam. Družine s tremi otroki bodo prejele dodatek v višini 100 €, družine s štirimi ali več otroki pa dodatek v višini 200 €.

Upokojenci, katerih pokojnina znaša do 500 €, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 300 €. Tisti s pokojnino od 501 – 600 € bodo upravičeni do dodatka v vrednosti 230 €, pri pokojninah med 601 in 700 € pa bo dodatek znašal 130 €.

Prejemniki denarne, socialne pomoči in varstvenega dodatka bodo prejeli enkratni znesek v višini 150 €.

Ostali ukrepi

Veljavnost vseh pravic iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in druge), ki se iztečejo 31. marca ali kasneje, se podaljša do izteka meseca, v katerem bodo ukrepi preklicani.

Kreditojemalci: Država bo z največ 200 milijoni € preko SID banke jamčila za obveznosti kreditojemalcev, ki jim bo banka odobrila odlok plačila kredita. Višina poroštva za fizične osebe znaša 50 % zneska dvanajstih odloženih obrokov kreditov. Enako je tudi v primeru kreditojemalcev, ki jim je vlada zaradi epidemije začasno prepovedala nudenje storitev ali prodajo blaga. Za ostale kreditojemalce je jamstvo 25-odstotno.

Poroštvo države se lahko podeli tudi za kredite, ki bodo na novo sklenjeni za zagotavljanje likvidnosti zaradi posledic epidemije koronavirusa.

Sodišča od razglasitve epidemije razen v nujnih primerih ne izdajajo več sklepov o izvršbi. Izvrševalci lahko sicer že izdane sklepe še vedno izvršujejo. Zakon predlaga odložitev izvrševanja vseh sklepov do konca maja. Zadržijo se tudi vse izvršbe, ki tečejo po zakonu o davčnem postopku. Izjema so izvršbe zaradi preživninske terjatve.

KIKštarter – Kreativna Industrija Kamnik
Naše spletno mesto uporablja piškotke. Določite svoje nastavitve zasebnosti in/ali se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Več